บริษัท ปิโตรพลัส เอ็นเนอร์จี จำกัด (PPE) เป็นบริษัทที่มีแนวคิดในการบริหารพลังงาน (Energy Efficiency Management) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยผ่านการบริการ และผลิตภัณฑ์ (Energy Service Company) การประหยัดพลังงานด้านต่างๆ เพื่อรองรับการใช้พลังงานของทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในการผลิตจนถึงอาคารสำนักงานต่างๆ

ทางบริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่นำมาใช้ต้องเป็นเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Technology) และเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานแบบครบวงจร ด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ

การบริการของบริษัท

    - การออกแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน

    - การติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อการประหยัดพลังงาน

    - การให้คำปรึกษาด้านพลังงาน